เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (The Prime Minister’s Industry Award 2018) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน

การมอบรางวัลอุตสาหกรรมในปี 2561 ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการให้ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 92 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น แบ่งเป็น 8 ประเภทรางวัล มีผู้ได้รับรางวัลรวม 50 รางวัล รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น แบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล มีผู้ได้รับรางวัลรวม 41 รางวัล 
สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม นับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่สุดของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มอบให้กับสถานประกอบการ โดยมีเพียง 1 รางวัลเท่านั้นในแต่ละปี ซึ่งการสมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมนั้น สถานประกอบการจะต้องเคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ประเภทรางวัลทำให้เชื่อมั่นถึงมาตรฐานและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้านโดยในปีนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม คือ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่มีสินค้าในตะกร้า