หน้าแรก อุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรม กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ภาคอุตสาหกรรม กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

3618
0

ปัญหาสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญในตอนนี้ ที่แน่นอนว่าความก้าวหน้าและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโรงงานอุตสาหกรรม นั้น ย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยสาเหตุหลายๆ อย่าง ที่จะเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ใดก็ตามตอนนี้ต้องมีการสอบถามความคิดเห็นและผ่านการทำประชาพิจารณ์จากประชาชนในพื้นที่ก่อนทั้งสิ้น เพราะอะไรนั้น อาจจะเป็นเพราะเนื่องจากปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เคยประสบพบเจอมาซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากโรงงานที่ไม่มีกระบวนการจัดการกระบวนการผลิตที่ดีทำให้มีปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในพื้นที่ที่โรงงานนั้นๆ ตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการปล่อยควัน ความร้อน สารเคมี ฝุ่นละออง เชื้อแบคทีเรีย หรือแม้กระทั่งมลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นทำให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งทำให้กระทบกับการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมของประชาชนอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ทำให้ภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ในปัจจุบันหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อลดมลพิษในด้านต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เพราะนอกจากจะทำให้ประชาชนยอมรับให้โรงงานนั้นๆ สามารถตั้งใกล้กับที่อยู่อาศัยได้แล้ว โรงงานเหล่านี้ยังมองเห็นการประกอบธุรกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืนจากการให้ความสำคัญของการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงาน และการกำหนดมาตรฐานของมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ และทางเสียง ที่ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีผลกระทบกับชีวิต ทรัพย์สิน และการใช้ชีวิตประจำวันโดยรอบ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม สามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนไปพร้อมกับการอยู่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุกชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ต่อไปอีกด้วย