ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับ disruption หรือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแบบสิ้นเชิง เทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกนำมาใช้เพื่อขับเคลื่อนโลกดิจิทัล หนึ่งในนั้นคือ AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกนำมาผสมผสานกับหุ่นยนต์ จนกลายเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Robotics เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยการสนับสนุนของกองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล จึงจัดโครงการ Young AI Robotics ขึ้น ด้วยการเชิญอาจารย์และนักเรียนจาก 10 โรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี, นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2, นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี, นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี, ร่องคำ, วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา, ศรีบุณยานนท์, สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอัสสัมชัญธนบุรี มาร่วมฝึกอบรม Coding AI อันถือเป็นภาษาสากลของโลกอนาคต กับอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ

โครงการนี้จะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 3 ปีเต็ม โดยกองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล ได้มอบหุ่นยนต์ TurtleBots3 ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์โปรแกรม ROS (Robot Operating System) ให้แก่โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง นับเป็นโครงการแรกของมหาวิทยาลัยไทยที่มอบทั้งความรู้และหุ่นยนต์ให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป พร้อมดึงภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI เช่น INEX, T-Net และ SPVI มาร่วมถ่ายทอดความรู้ด้วย ทั้งนี้งานเปิดตัวโครงการได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วที่ The Banquet อาคาร Tourism Tower ม.กรุงเทพ

ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล รองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการภายนอก ม.กรุงเทพ และประธานกองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล ซึ่งเป็นผู้เล็งเห็นความสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และโรงเรียน ในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กัน จึงสนับสนุนทุนทรัพย์ให้จัดโครงการ Young AI Robotics กล่าวว่า

“โลกกำลังจะก้าวข้ามไปสู่ยุค Industry 4.0 ที่อุตสาหกรรมถูกปฏิวัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต โดยมีเทคโนโลยี AI เป็นตัวขับเคลื่อนสู่อนาคต เมื่อม.กรุงเทพริเริ่มว่าจะจัดทำโครงการ Young AI Robotics ผมจึงรู้สึกยินดีสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเยาวชนเป็นพลังสำคัญของประเทศและสังคมโลก ส่วนมหาวิทยาลัยก็มีหน้าที่บ่มเพาะบุคลากรของชาติให้มีศักยภาพ การถ่ายทอดความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จึงจะช่วยบ่มเพาะเยาวชนให้มีความพร้อมรับยุค Industry 4.0 และร่วมขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของชาติให้ทัดเทียมนานาประเทศต่อไป”

ทางด้าน ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ม.กรุงเทพ และประธานคณะทำงานโครงการ Young AI Robotics กล่าวเสริมว่า “ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับภาคเอกชนดำเนินโครงการนี้ ด้วยการนำความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนมาเชื่อมต่อองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย เพื่อตกผลึกเป็นองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับถ่ายทอดอย่างเป็นระบบให้แก่โรงเรียน ทั้งยังสอดรับกับนโยบาย 4.0 ของภาครัฐที่ต้องการวางรากฐานอุตสาหกรรม New S-Curve ซึ่งมีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหนึ่งในนั้น”

โครงการ Young AI Robotics ของกองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล และม.กรุงเทพ จึงไม่ใช่เพียงการอบรมทั่วๆ ไป แต่เป็นการยกระดับการศึกษาไทยด้วยการสร้างระบบนิเวศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน และภาคเอกชน เพื่อบ่มเพาะเยาวชนของชาติให้รู้เท่าทันวิวัฒนาการ มีปัญญาที่เหนือกว่าปัญญาประดิษฐ์ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ไม่มีสินค้าในตะกร้า