หน้าแรก ข่าวอุตสาหกรรม รัฐมนตรี อุตตมฯ ลงพื้นที่หารือติดตามการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

รัฐมนตรี อุตตมฯ ลงพื้นที่หารือติดตามการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

2072
0

รัฐมนตรี อุตตมฯ ลงพื้นที่หารือติดตามการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พร้อมแนะนำ SMEs ในพื้นที่ใช้บริการศูนย์ ITC จ.อุบลราชธานี

วันนี้ (21 ธันวาคม 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่หารือติดตามการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ) พร้อมแนะนำ SMEs ในพื้นที่ใช้บริการ ศูนย์ ITC ณ ห้องประชุม Easy Space Ubon จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) (Industry Transformation Center: ITC) จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานวิจัย หน่วยงานการศึกษา ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และนักนวัตกรรมหรือผู้ประกอบการที่เป็น Start Up ต่างๆ โดยการทำงานของศูนย์ ITC นั้นจะเป็นการทำงานในลักษณะประชารัฐ คือ นำผู้ประกอบการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัย หรือเจ้าของเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนและตอบโจทย์ผู้ประกอบการ นักนวัตกรรมหรือ Start Up ซึ่งในเบื้องต้นศูนย์ ITC แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้บริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาครัฐได้บูรณาการการทำงานแล้วอย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs

โดยศูนย์ดังกล่าวจะเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าพร้อมเชื่อมโยงการค้าออนไลน์