หน้าแรก ข่าวอุตสาหกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Alibaba Smart Logistics and Lean Management for…

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Alibaba Smart Logistics and Lean Management for…

2259
0

หลักการและเหตุผล
ระบบลีน และ ระบบโลจิสติกส์ที่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง สิ่งที่บริษัทต้องปรับปรุง ไม่เพียงแค่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ยังต้องการระบบซอฟต์แวร์การจัดการที่ชาญฉลาด มีความเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ

ขบวนการผลิต การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ พื้นที่การผลิต และคลังสินค้าพร้อมส่ง จะใช้โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ที่ชาญฉลาดในการขนส่งทั้งหมดโดยใช้หุ่นยนต์ชุดเดียวกัน ทำงานโดยไม่ต้องหยุดพัก และมีคนคอยคุม ระบบถูกสั่งงานจาก RCS (Remote Control System) ซึ่งรับข้อมูลมาจาก WMS (Warehouse Management System) ที่เชื่อมโยงกับระบบ ERP ขณะที่การผลิตทั้งหมดสามารถดูประสิทธิภาพโดยรวมได้ (OEE) โดยการเชื่อมโยง Machine to Machine แบบ Real time Monitoring

งานสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญ Mr. Sebastain Leung ตัวแทนจาก Quicktron บริษัทผลิตหุ่นยนต์ขนส่งของอาลีบาบา ผู้มีประสบการณ์ในการจัดการระบบขนถ่ายวัสดุ มากกว่า 20 ปี เขาได้ช่วยเหลือลูกค้าจำนวนมากในการให้ได้รับประโยชน์จากโซลูชั่นการจัดการ การขนถ่ายวัสดุ โดยเสนอทางออกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละราย

เพื่อให้เข้าใจระบบอย่างแท้จริง ภายในงานจะมีการนำหุ่นยนต์ที่ใช้ในคลังสินค้าของอาลีบาบา มาจำลองการทำงานจริง และเปิดโอกาสให้วิศวกรรมซอฟต์แวร์มีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ที่เชื่อมโยงกับ WMS, ERP, OEE และ Real time Monitoring ของแต่ธุรกิจ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพด้านระบบอัตโนมัติ ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวมทั้งการนำไอทีไปใช้ประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายไอที ฝ่ายคลังสินค้า และผู้สนใจทั่วไปในภาคอุตสาหกรรม

วิทยากรโดย
1. Mr. Sebastian Leung Project Director MAX STORAGE ENGINEERING (HK) COMPANY.
2. คุณอนุชิต นาคกล่อม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
3. คุณการุญ นิจนานานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีแอลเอ็ม โซลูชั่น จำกัด

กำหนดการงานสัมมนา
https://drive.google.com/open?id=1dQZsZ3-Neyf0QCX_tUaju1O0TO41W_Fk

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย คุณมนัสสวี นกแก้ว (แซม)
โทร. : +66 2583 9992 ต่อ 1483 มือถือ : +668 4386 1884
อีเมล : manussawee.nokkaew@nstda.or.th

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายไอที ฝ่ายคลังสินค้า และผู้สนใจทั่วไปในภาคอุตสาหกรรม