หน้าแรก อุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรรม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

10 อุตสาหกรรม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

2518
0

ตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยถือว่าไม่ดีนัก ที่ภาครัฐบาลอาจจะต้องใช้มาตรการในหลายๆ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถกระเตื้องขึ้นมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือทั้งฝั่งของผู้ประกอบการและภาคประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งในปีนี้รัฐบาลมีแผนในการช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรม 10 ประเภท โดย 5 ประเภทเป็นการต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิม และเป็นการเพิ่มเติมอีก 5 อุตสาหกรรม ในอนาคต ซึ่ง 5 ประเภทแรกที่มีการต่อยอดมาจากเดิมนั้น ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูอาหาร ซึ่งในส่วนของการท่องเที่ยวนั้นมีความน่าสนใจมาก เนื่องจากความนิยมของชาวต่างชาติในการเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นประเทศไทยนั้นมีมากขึ้น เกิดเป็นรายได้ให้กับกลุ่มการแพทย์และกลุ่มโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแนวโน้มของนักท่องเที่ยวประเภทนี้มากขึ้นอีกด้วย ทำให้เป็นอุตสาหกรรม ประเภทที่ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และควรทำการประชาสัมพันธ์ออกไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับ อีก 5 ประเภท ที่จะได้รับการเติมเต็มส่วนเพิ่มในอนาคตเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนั้น ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงคุณภาพและเคมีชีวภาพ การแพทย์ครบวงจร และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอล ซึ่งนับว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นภาคธุรกิจที่เป็นแนวโน้มของอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเสียเป็นส่วนใหญ่ ที่หากประเทศให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นพัฒนา อุตสาหกรรม ใหม่ทั้ง 5 ประเทศนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องของดิจิตอลที่ดูเหมือนว่าจะสามารถต่อยอดไปในด้านต่างๆ ได้อีกมากมาย ที่ควรจะให้ความสำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอนาคต รับรองว่าจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปทัดเทียมกับประเทศคู่แข่งและก้าวนำประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างแน่นอน